Algemene voorwaarden City Sport Veldhoven.

 

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. City Sport Veldhoven: stichting City Sport Veldhoven, die met een Deelnemer een overeenkomst sluit voor deelname aan een zwemactiviteit in de door de betreffende stichting geëxploiteerde Locatie;
 2. Deelnemer: een ieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van zwembad City Sport Veldhoven.
 3. Locatie: de zwemaccommodatie waar City Sport Veldhoven zijn zwemactiviteiten aanbiedt, te weten: Wal 152, 5501 HP Veldhoven.
 4. Zwemles: elke zwemactiviteit van City Sport Veldhoven in een vast groepsverband, gericht op het op een bepaald niveau leren zwemmen;
 5. Beweeggroep-activiteit: elke beweegactiviteit van City Sport Veldhoven in groepsverband, niet zijnde Zwemles of Recreatief zwemmen;
 6. Recreatief zwemmen-activiteit: elke zwemactiviteit van City sport Veldhoven, waarbij de Deelnemer niet in een vaste (les)groep is geplaatst, zoals bijv. banenzwemmen, recreatief zwemmen, gezinszwemmen;

Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die City Sport Veldhoven sluit met een deelnemer of, indien een deelnemer minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger in het kader van zwemlessen, beweeggroep-activiteiten of recreatief zwemmen-activiteiten.
 2. Indien de deelnemer minderjarig is, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden ook voor diens wettelijk vertegenwoordiger, tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, dan wel, in geval van actievoorwaarden, dit nadrukkelijk schriftelijk door City Sport Veldhoven is aangegeven.

Zwemabonnementen, meerbadenkaarten, losse entree.

City Sport Veldhoven kent de navolgende contract vormen voor de navolgende zwemactiviteiten:

 • leskaarten en losse leskaarten: (kleuter/volwassenen)zwemlessen, baby/peuter zwemles, beweeggroep-activiteiten;
 • abonnementen, passe-partouts, meerbaden kaarten en losse entreekaartjes: recreatief zwemmen-activiteiten
 1. Per beweeggroep-activiteit kan de deelnemer kiezen om per les te betalen. Aansluitend aan deze les kan de deelnemer doorgeven of de deelnemer een 10- of 20- lessenkaart afsluit. Deelnemer kan er ook voor kiezen om elke keer als hij/zij komt een losse les te betalen. Dit bedrag ligt per les hoger dan met een lessenkaart.
 2. Indien het voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, ontvangt de deelnemer een login-account voor een persoonlijke webpagina voor het door City Sport Veldhoven gebruikte online-deelnemersplatform.

Abonnement-gebonden zwemactiviteiten, leskaarten en passe-partouts:

 1. Een abonnement, leskaart of passe-partout is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Van een deelnemer worden de voor de uitvoering van het abonnement, leskaart of passe-partout noodzakelijke persoonsgegevens vastgelegd. City Sport Veldhoven is gerechtigd om een deelnemer in dit verband te verzoeken zich te legitimeren.
 2. Na inschrijving is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is terug te vinden op onze website bij tarieven.
 3. Een zwemles of een beweeggroep-activiteit wordt ten minste één keer in de week aan iedere deelnemer aangeboden, tenzij op de overeengekomen lesdag de locatie is gesloten.
 4. Een deelnemer aan de beweeglessen kan kiezen voor 10 of 20 lessen van 30 of 45 minuten. Deze lessen zullen binnen respectievelijk een half jaar of 1 jaar moeten worden opgemaakt.
 5. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een Zwemles, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk via de persoonlijke webpagina te melden. Het verschuldigde abonnementsgeld voor de betreffende les wordt wel in rekening gebracht, met dien verstande dat de deelnemer recht heeft op een inhaaltegoed van 1,0 les. Indien een deelnemer voldoende inhaaltegoed (ten minste 1,0 les of een veelvoud daarvan) heeft opgebouwd, kan de deelnemer via zijn persoonlijke pagina een inhaalles plannen.
 6. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een Baby/Peuterzwemles die al gereserveerd en betaald is, kan de deelnemer zijn les laten verplaatsen. Bel hiervoor altijd naar de receptie van het zwembad. Het geld terug storten doen we niet.
 7. Inhaaltegoeden zijn altijd persoonsgebonden.
 8. Niet gebruikt inhaaltegoed komt na het beëindigen van het abonnement te vervallen.
 9. Indien een deelnemer aansluitend aan het beëindigen van een abonnement of leskaart, gaat deelnemen aan een andere abonnement of leskaart-gebonden zwemactiviteit van City Sport Veldhoven, kan het inhaaltegoed in sommige gevallen na verrekening worden overgezet.
 10. Een abonnement of leskaart kan op verzoek van een deelnemer tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal twee maanden indien er sprake is van medische redenen als gevolg waarvan de betreffende deelnemer niet aan zwemlessen of beweeggroep-activiteiten kan deelnemen. Gedurende die periode is plaats behoud voor de betreffende zwemactiviteit gegarandeerd. Na afloop van deze periode wordt plaats behoud niet langer gegarandeerd. Het verzoek van een deelnemer dient vooraf schriftelijk te worden ingediend via het algemene e-mailadres van de locatie ([email protected]), waar de deelnemer de zwemactiviteit volgt, begeleid door een verklaring van een medisch deskundige. De stop gaat uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek van de deelnemer in. Voor de gedurende deze maximaal twee weken gemiste lessen ontvangt de deelnemer een inhaaltegoed. Over de periode dat de stop duurt, worden geen abonnements- of leskaartgelden in rekening gebracht. Indien een abonnement of leskaart reeds betaald is, wordt dat verrekend op het moment dat de deelnemer weer gaat deelnemen aan de zwemlessen of beweeggroep-activiteiten.
 11. Indien een deelnemer met een abonnement, leskaart of passe-partout een sleutelhanger ontvangt ten behoeve van registratie van de deelnemer bij binnenkomst, dient de deelnemer daarvoor eenmalig een door City Sport Veldhoven vastgestelde borgsom te betalen. Dit bedrag wordt door City Sport Veldhoven verrekend met openstaande lesgelden en eventueel restant wordt betaald bij City Sport Veldhoven bekende bankrekeningnummer van de deelnemer binnen uiterlijk zes weken, nadat de deelnemer de sleutelhanger heeft ingeleverd. Bij inlevering van de sleutelhanger bij de receptie, kan de receptioniste ook gelijk contact de borgsom terug betalen.

Niet-abonnement-gebonden zwemactiviteiten

 1. Meerbadenkaarten en losse entreekaartjes zijn niet persoonsgebonden.
 2. Meerbadenkaarten zijn geldig gedurende één jaar na datum van aankoop, waarna de nog niet gebruikte tegoeden komen te vervallen.
 3. Een deelnemer dient over voldoende zwemvaardigheid te beschikken.
 4. Of de deelnemer ‘voldoende zwemvaardig’ is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van City Sport Veldhoven. Indien het oordeel is dat een deelnemer onvoldoende zwemvaardig is, en er niet kan worden voldaan aan het bepaalde in het hieronder beschreven lid 5, wordt de deelnemer verzocht onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 5. De deelnemer met onvoldoende zwemvaardigheid dient tijdens het zwemmen en verblijf in de zwemruimte een adequaat drijfmiddel te gebruiken en begeleid te worden door een volwassen deelnemer, mits deze in zwemkleding is en beschikt over voldoende zwemvaardigheid. De volwassen deelnemer dient degene(n) die onder zijn begeleiding staan telkens binnen hand- en oogbereik te houden. Een volwassen deelnemer mag maximaal drie deelnemers met onvoldoende zwemvaardigheid begeleiden.
 6. Of een drijfmiddel adequaat is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van City Sport Veldhoven. Indien het oordeel is dat een drijfmiddel onvoldoende adequaat is, dient er gezorgd te worden voor een adequaat drijfmiddel. Indien dit niet mogelijk is dient deelnemer onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 7. Deelnemers jonger dan 9 jaar dienen, ook in geval van voldoende zwemvaardigheid, onder begeleiding te staan van een volwassen begeleider. Deze begeleider mag maximaal 10 kinderen met voldoende zwemvaardigheid begeleiden.

Tarieven.

 1. De door City Sport Velhoven gehanteerde tarieven zijn te vinden op www.citysportveldhoven.nl
 2. City Sport Veldhoven heeft het recht de tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens.
 3. City Sport Veldhoven is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen. In geval van een tariefsverhoging heeft de deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de tariefsverhoging gaat gelden.
 4. Inschrijfgelden, abonnements-, leskaart-, passe-partout- of entreegelden worden niet gerestitueerd.

Betaling.

Betaling van de gelden geschiedt op de navolgende wijze:

– voor zwemlessen: het aantal in een maand ingeplande zwemlessen vermenigvuldigd met de lesprijs van de betreffende zwemles achteraf via automatische incasso maandelijks, vooraf door betaling via de online betalingsmodule in de persoonlijke webpagina dan wel, via pinautomaat of contant aan de kassa;
– voor beweeggroep-activiteiten: het aantal gekochte lessen van de leskaart vooraf door betaling via de online betalingsmodule in de persoonlijke webpagina dan wel, via pinautomaat of contant aan de kassa;
– meerbadenkaart, passe-partout: pinautomaat of contant aan de kassa en, via online betalingsmodule;
– los entreekaartje: pinautomaat of contant aan de kassa.

Beëindigen abonnement of leskaart.

 1. Een abonnement/leskaart voor een zwemles eindigt in beginsel van rechtswege, behoudens tussentijdse opzegging door de deelnemer op grond van het bepaalde hierna in lid 2.
 2. Een deelnemer kan het abonnement/leskaart te allen tijde beëindigen door opzegging. Opzegging dient door de deelnemer per email ([email protected]) of per brief (Wal 152, 5505 HP Veldhoven) te geschieden. De volgende gegevens moeten bij de opzegging worden vermeld: naam van de deelnemer, groep waarin betreffende deelnemer les heeft gehad.
 3. Indien de opzegging geschiedt vóór de 15e van de maand, eindigt het abonnement/leskaart na het einde van de betreffende maand. Indien de opzegging geschiedt op of na de 15e van de maand, eindigt het abonnement aan het einde van de volgende maand.
 4. City Sport Veldhoven heeft het recht het abonnement/leskaart onmiddellijk te ontbinden, indien een deelnemer, ondanks tot betaling te zijn gesommeerd, en waar nodig, in gebreke te zijn gesteld, is tekortgeschoten in de nakoming van de betalingsverplichtingen, dan wel indien een deelnemer herhaaldelijk de toegang tot City Sport Veldhoven is ontzegd. Alsdan blijft het volledige abonnementsgeld verschuldigd en is het direct opeisbaar.

Klachten.

 1. De deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van City Sport Veldhoven schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. City Sport Veldhoven zal uiterlijk binnen een week na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Openingstijden.

 1. City Sport Veldhoven bepaalt de openingstijden. De openingstijden worden vermeld op de website www.denekkerman.nl
 2. City Sport Veldhoven is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. City Sport Veldhoven is gerechtigd om de locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, voor onderhoudswerkzaamheden of vanwege het houden van (eenmalige) sportevenementen.
 4. De deelnemer heeft, in geval van tijdelijke sluiting, geen recht op restitutie van gelden.

Aansprakelijkheid.

 1. City Sport Veldhoven is niet aansprakelijk voor

– enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van een deelnemer aan een zwemactiviteit van City Sport Veldhoven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van City Sport Veldhoven;

– enige materiële of immateriële schade van een deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.

 1. Een deelnemer vrijwaart City Sport Veldhoven voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 1 bepaalde.
 2. Een deelnemer is jegens City Sport Veldhoven  aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van  City Sport Veldhoven.

Huisregels, instructies.

 1. Een deelnemer is verplicht de huisregels, die voor City Sport Veldhoven  gelden, na te leven. De huisregels van  City Sport Veldhoven zijn te raadplegen op de website www.citysportveldhoven.nl als ook aan bij de ingang van City Sport Veldhoven .
 2. Een deelnemer is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van)  City Sport Veldhoven op te volgen.
 3. Indien een deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, redelijke instructies van (een medewerker van)  City Sport Veldhoven niet opvolgt, zich niet kan of weigert te legitimeren, dan wel indien anderszins het gedrag van een deelnemer daartoe aanleiding geeft, kan deze deelnemer de toegang tot  City Sport Veldhoven ontzegd worden gedurende een door  City Sport Veldhoven te bepalen periode.
 4. Een ontzegging houdt niet in dat eventuele betaalde inschrijf-, abonnements- of entreegelden worden gerestitueerd.

Privacy.

 1. City Sport Veldhoven verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven, zoals nader uitgewerkt in de Privacy-verklaring (www.citysportveldhoven.nl)
 2. City Sport Veldhoven verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: deelname aan zwemactiviteiten, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voortgangsmonitoring, voor het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot de diensten van  City Sport Veldhoven en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van City Sport Veldhoven .
 3. City Sport Veldhoven deelt de persoonsgegevens van deelnemers aan een zwemles, welke gegevens City Sport Veldhoven  verkrijgt uit een door (de wettelijke vertegenwoordiger van) de deelnemer ingevulde vragenlijst, met EasySwim Nederland B.V. ten behoeve van de kwaliteitsborging rondom het EasySwim Diploma.
 4. De deelnemer heeft het recht op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op aanvulling en beperking van de verwerking en op bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.  City Sport Veldhoven heeft het recht, afhankelijk van het gedane verzoek, kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De deelnemer kan zijn verzoek, met een beroep op een van de hiervoor genoemde rechten, richten aan  City Sport Veldhoven (Wal 152, 5501 HP Veldhoven).

Marketing/promotie. 

 1. City Sport Veldhoven heeft het recht in het kader van interne en externe communicatie foto- en videomateriaal te maken van zwemactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van City Sport Veldhoven worden georganiseerd.
 2. Indien een deelnemer duidelijk zichtbaar en herkenbaar op foto- en videomateriaal te zien is, dat City Sport Veldhoven wenst te gebruiken, zal voorafgaand schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de betreffende deelnemer.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter. 

 1. Op de rechtsverhouding tussen City Sport Veldhoven en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.