Huisregels City Sport Veldhoven

 

1. Verblijf in City Sport Veldhoven .

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang met armvleugels/zwemvest en onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die direct toezicht houdt en beschikt over een goede zwemvaardigheid. Deze persoon dient ook in de beurt te zijn en blijven van degene zonder zwemdiploma.

Kinderen zonder zwemvaardigheid mogen alleen in het multifunctionele- en therapiebad wanneer ze zwemvleugels of een zwemvestje dragen. Zij mogen geen gebruik maken van het westrijdbad. Mocht uw kind op zwemles zitten en zonder drijfmiddelen in het diepe bad kunnen zwemmen, mag hij/zij in het wedstrijdbad onder begeleiding van de ouders voor de lijn oefenen (zonder verdere hulpmiddelen om/aan en altijd eerst in overleg met de toezichthoudende instructeur). Als de toezichthoudende instructeur bemerkt dat het kind niet zonder hulpmiddelen in het diepe kan zwemmen, mag hij/zij het kind de toegang tot dit bad ontzeggen. In het instructie bad mag een kind zonder zwemvleugels zwemmen voor de lijn onder begeleiding van de ouders.

 • Zwemvleugels/zwemvesten zijn te koop bij de receptie van het zwembad. Tevens zijn zij ook te huur bij de receptie van het zwembad. Tegen inlevering van les-sleutelhanger kunnen ouders van de kinderen die zwemles hebben bij  City Sport Veldhoven een zwemvest lenen.
 • Wanneer u lijdt aan epilepsie, dient u dit te melden bij de toezichthouders. Tevens adviseren wij u een eigen begeleider mee te nemen.
 • U wordt verzocht te douchen voordat u het bassin betreedt. Uit veiligheidsoverweging is het niet toegestaan zeep en/of shampoo te gebruiken in het zwembad met uitzondering van de doucheruimte.
 • Het dragen van schoeisel is om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Alleen het dragen van zwemkleding is toegestaan (maximale lengte is tot boven de knie).
 • Roken is binnen onze accommodatie niet toegestaan.
 • Bij een stroomstoring dienen de bezoekers van City Sport Veldhoven de bassins te verlaten op aanwijzing van het personeel.
 • Hardlopen is uit veiligheidsoverwegingen en wegens overlast voor de overige bezoekers niet toegestaan.
 • Het is verboden te rennen/rond te blijven hangen in de garderobe.
 • Eten en drinken kunt u kopen nuttigen in de horeca van City Sport Veldhoven. Dit kan alleen indien u niet meer in badkleding ben. Bij de zwembaden is eten en drinken niet toegestaan.

Duiken:

 • Het is verboden te duiken vanaf de kant indien de bodem hoger staat dan 1.40 meter. Kijk dus altijd voordat u gaat duiken goed hoe diep de bodem in de verschillende baden staat.  Deze regel geldt ook voor het salto’s maken vanaf de kant.

Algemeen

Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde en rust zullen verstoren, kan de toegang tot het zwembaden worden ontzegd.
Iedere bezoeker die de receptie passeert dient entree te betalen, ongeacht of u komt zwemmen of komt kijken. Kijken kunt u ook in het horeca gedeelte doen.

Iedere bezoeker dient zicht zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd. Kantoren en personeelskantines, personeelsruimten en technische ruimten zijn niet voor bezoekers toegankelijk.

Bij te grote drukte in City Sport Veldhoven kan het aantal bezoekers worden beperkt. In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers. Voor periodiek onderhoud kan de directie zich het recht voorbehouden de openingstijden van het zwembaden te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van het huishoudelijk reglement evenals het toezichtplan, hetgeen bij de receptie van ons bad ter inzage ligt. Het toezichtplan maakt eveneens deel uit van het huishoudelijk reglement.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan City Sport Veldhoven  is geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding van en het beschadigen aan eigendommen van bezoekers in de zwembaden, kleedruimtes, horecagelegenheid, fietsenstalling, op parkeerterreinen en in overige accommodaties.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van City Sport Veldhoven , zijn aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade, daaronder begrepen de gevolgschade. Alle schade zal door  City Sport Veldhoven op de betreffende bezoeker/schadeveroorzaker worden verhaald.

 

Klachten

Mocht er onverhoopt tijdens uw verblijf een klacht ontstaan, dan kunt u hiervan melding maken bij de receptie van City Sport Veldhoven. Wanneer deze niet volgens uw verwachting ter plaatse kan worden opgelost, dan verzoeken wij u de directie hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Alle opmerkingen/orders enz. van het dienstdoende personeel dienen te worden opgevolgd.
Het dienstdoende personeel is bevoegd om iemand de toegang tot het bad te ontzeggen c.q. uit het bad te verwijderen.

 

2. Toegang tot City Sport Veldhoven.

Het is voor bezoekers aan City Sport Veldhoven  verboden onderstaande goederen mee naar binnen te nemen of te gebruiken:

 • Alle soorten glaswerk, (stenen) flessen, alcoholische dranken, drugs en dergelijke.
 • Geluidsapparatuur (met uitzondering van apparatuur met koptelefoon/oortjes).
 • Voorwerpen en middelen die de gast en medebezoekers lichamelijk letsel kunnen toebrengen, zoals wapens, messen, injectienaalden (met uitzondering van diabetici).
 • (Huis) dieren.
 • Overige goederen die niet in een zwembad thuishoren. Dit ter beoordeling van de dienstdoende medewerker.

U wordt verzocht uw kleding en eventuele kleinere (waardevolle) artikelen op te bergen in de daarvoor bestemde kledingkastjes in de garderobe. Breng geen waardevolle artikelen mee. Het u aangeboden kledingkastje is geen safe.  City Sport Veldhoven is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen, welke zijn opgeborgen in de lockerkastjes of op de open garderobe. Goederen kunnen niet in bewaring worden gegeven. Men is verplicht bij het verlaten van het zwem- en recreatiebad het gebruikte kledingkastje geheel te ontruimen.

 

3. Weigering toegang en/of verwijdering uit  City Sport Veldhoven.

De toegang kan worden ontzegd, of personen kunnen uit  City Sport Veldhoven worden verwijderd:

 • In geval van niet-opvolgen van instructies/aanwijzingen van het zwembadpersoneel en/of het niet-naleven van het reglement en/of niet-naleven van de instructies/aanwijzingen die vermeld staan op de in City Sport Veldhoven aangebrachte borden.
 • Indien men één of meerdere goederen als genoemd onder punt 1 bij zich heeft.
 • Indien men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
 • Bij wangedrag.
 • Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n).

Bij verwijdering uit onze accommodatie vindt er geen restitutie van betaalde entreegelden plaats.

Wij wensen u een veilig en prettig verblijf in City Sport Veldhoven .